Notice


번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
34
[정기공시] 2018년 반기검토보고서
wwg | 2018.08.21 | 추천 0 | 조회 211
wwg 2018.08.21 0 211
33
[정기공시] 영업보고서 (2018년 6월 기준)
wwg | 2018.08.17 | 추천 0 | 조회 175
wwg 2018.08.17 0 175
32
[수시공시] 임원의 사임
wwg | 2018.07.10 | 추천 0 | 조회 214
wwg 2018.07.10 0 214
31
[수시공시] 준법감시인 및 위험관리책임자의 선임
wwg | 2018.06.21 | 추천 0 | 조회 185
wwg 2018.06.21 0 185
30
[수시공시] 준법감시인 및 위험관리책임자의 사임
wwg | 2018.06.21 | 추천 0 | 조회 146
wwg 2018.06.21 0 146
29
[수시공시] 임원의 선임
wwg | 2018.06.21 | 추천 0 | 조회 144
wwg 2018.06.21 0 144
28
[수시공시] 주식매수선택권의 부여
wwg | 2018.05.21 | 추천 0 | 조회 158
wwg 2018.05.21 0 158
27
[정기공시] 영업보고서 공시
wwg | 2018.05.18 | 추천 0 | 조회 163
wwg 2018.05.18 0 163
26
[정정공시] 2017년 12월 22일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정관련 주요 경영상황 공시
wwg | 2018.04.25 | 추천 0 | 조회 195
wwg 2018.04.25 0 195
25
[수시공시] 임원의 해임 (사임포함) 공시
wwg | 2018.04.09 | 추천 0 | 조회 186
wwg 2018.04.09 0 186
24
[정기공시] 정기주주총회결과 및 결산공고
wwg | 2018.04.04 | 추천 0 | 조회 143
wwg 2018.04.04 0 143
23
[정기공시] 2017년 회계말 감사보고서, 최소영업자본액 공시
wwg | 2018.03.30 | 추천 0 | 조회 155
wwg 2018.03.30 0 155
22
[수시공시] 임원의 해임(사임포함) 공시
wwg | 2018.03.29 | 추천 0 | 조회 146
wwg 2018.03.29 0 146
21
[정기공시] 영업보고서 공시
wwg | 2018.02.13 | 추천 0 | 조회 126
wwg 2018.02.13 0 126
20
[수시공시] 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정
wwg | 2018.01.31 | 추천 0 | 조회 119
wwg 2018.01.31 0 119